Study

סלון בוגרים

מקום מפגש ולימוד לבוגרי תוכנית העמיתים של עלמא

סלון בוגרים הוא מרחב לימוד לבוגרי תוכנית העמיתים של עלמא לדורותיה. הסלון מציע מפגש חודשי ובו לימוד מעמיק סביב טקסט נבחר מן התרבות העברית הקלאסית והעכשווית, מאת המורים המוכרים של תוכנית העמיתים לאורך השנים.

במפגשי הלימוד מוקדש זמן ארוך ללימוד בחברותות בו פוגשים הלומדים את הטקסט בזוגות ובהנחייה של המורה, ולאחריו נפגשים לאיסוף ולמידה משותפת כקבוצה.

המפגשים מתקיימים אחת לחודש בימי שישי בצהרים על המרפסת בעלמא, ומהווים הזמנה להמשך אפשרות הלימוד הטקסטואלית בחברותא או בחבורה בתוך חיי היצירה והעשייה גם אחרי תקופת הלימודים בעלמא.

הסלון מיועד לבוגרי תוכנית העמיתים בלבד.