Culture

תמר רוס – ארמון התורה ממעל לה

על אורתודוקסיה ופמניזם

מה מבקשות אותן פמיניסטיות “דתיות-כביכול”? מדוע הן מעוררות התנגדות כה חריפה מצד הממסד הרבני? האם יש להן מקום בתוך האורתודוקסיה?

תמר רוס סוקרת בספרה את האתגרים שהמפכה הפמיניסטית מעמידה בפני המסורת היהודית ואת דרכי התגובה האפשריות. מעבר לבעיות ההלכתיות והמעשיות, היא מתעמתת עם הקושי העמוק שבחשיפת ההטיה האנדרוצנטרית הטבועה במסורת זו, המבוססת על יסודות פטריארכליים. קושי זה מאיים לדעתה על הליבה התיאולוגית של הדת היהודית; על האמונה בתורה מן השמיים.

רוס תובעת הודאה ברורה בהטיה הגברית של מקורותיה המקודשים של היהדות ומציעה צידוק להמרת חשיבותה של הטיה זו, תוך שמירה על סמכותם של מקורות אלה; היא גם מצביעה על אותן מגמות במסורת היהודית שהכירו וקידשו מכניזם זה בגלוי ובמפורש. על סמך תקדימים אלה, שאותם היא משלבת בתיאוריות פרשנות ומשפט עדכניות, היא בונה רציונל תיאולוגי המכוון לדורנו.

עמדותיה של רוס מלמדות כי המפכה הפמיניסטית באורתודוקסיה חורגת מעבר להשפעותיה על חיי היחיד ועל הנוהג הדתי, וכי יש בכוחה להעביר בשורה מקיפה לגבי טיבם של תרבות, חברה והקיום האנושי בכלל.

פרופ’ תמר רוס מרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ובמדרשה לנשים של אוניברסיטת בר-אילן. היא חברת סגל במדרשת לינדנבאום – מדרשה תורנית לנשים, שימשה מרצה אורחת באוניברסיטאות שונות ברחבי העולם, ופרסמה מאמרים רבים בענייני יהדות, מחשבת ישראל ומגדר.