Culture

מלילה הלנר-אשד – ונהר יוצא מעדן

על שפת החוויה המיסטית בזוהר

הפסוק ‘ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן’ מסמל בספר הזוהר את נהר השפע האלוהי הזורם תמיד ממעמקי האלוהות אל גן המציאות. ספר זה מתחקה אחר זרימתו של נהר זה בעולמם הפלאי ומלא הרפתקאות החיים והרוח של גיבורי הזוהר, ר’ שמעון בר יוחאי ותלמידיו, ‘החברייא’.

ספר הזוהר, שיאה של ספרות הסוד והמסתורין היהודית, המיוחס לתנא ר’ שמעון בר יוחאי, הופיע על בימת הספרות היהודית בסוף המאה הי”ג וזכה להתקבלות, הערצה והתקדשות יוצאות-דופן בקהילות ישראל. מפרשים וחוקרים רבים לאירך הדורות ליטשו והאירו פנים שונות של יצירה מופלאה זו.

ספר זה עוסק בממדיו המיסטיים של ספר הזוהר, כלומר, בהיבטים שעניינם המשאלה האנושית לחוות באופן מועצם את נוכחותה ההיה של האלוהות, ובקריאה הגדולה להתעוררות תודעתית העולה ממנו. הספר מציג את שפת החוויה המיסטית שבספר הזוהר – אפיוניה המיוהדים, מסגרות הזמן והמרחב שבהם היא עשויה להתהולל, הדרכים להשגתה, ההיפעלויות הרגשיות הנלוות אליה ומצבי התודעה העיקריים המכוננים אותה.

הספר ונהר יוצא מעדן פותח בפני הקוראים שער לעולמו של הזוהר, שהוא ספר מופלא אך הדרך אליו קשה, הן בשל לשונו הארמית והן בשל שפתו הסימבולית, הדרשנית והמיתית. על מנת להכיר את המיסטיקה הזוהרית, מביא ספר זה מגוון רחב של סיפורים, דרשות ומובאות – כלשונם ובתרגום – החושפים את דרכו של הזוהר להזמין את קוראיו למסע בעולמות סוד שונים. המאמץ, המענג אמנם, לגלות את מהלכיו של מסע זה וליטול בו חלק, הוא מסודותיו של הזוהר ומקסמו.       מלילה הלנר – אשד, ילידת ירושלים, מלמדת זוהר ומהשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים ובמוסדות לימוד פלורליסטיים בישראל ובחו”ל.