Culture

חיים סלוביצ׳יק – יינם

סתר ביינם של גויים - על גלגולה של הלכה בעולם המעשה
הספר מנסה לגלות פנים חדשות בתולדות ההלכה ופנים חדשות בתולדות הפעילות הכלכלית של היהודים בימי הביניים. המחבר מבקש לפצח את הדפוס הסתמי והאימפרסונאלי שלתוכו נוצקה המחשבה ההלכתית של ימי הביניים כרי לגלות עולם של לבטים אישיים, צעדים מהוססים ותגובות אינדיבידואליות לבעיות הזמן.
יהודי גרמניה ישבו בארץ עתירת גפן. הספר בוחן את האיסור לסחור ביינם של גויים לאורך ארבע מאות שנה, איסור שסיכן מקור מחיה ראשון במעלה של היהודים. הוא חושף בחשיבה ההלכתית וגם בנוהג היהודי הרווח ויתור מדור לכורח הנסיבות לצד התנגדות עיקשת למציאות כפויה. במהלך המחקר מתגלות באופן מפתיע דרכי כניסתם של היהורים לתחום ההלוואה בריבית, משלח-יד יהודי מובהק בענף הכורמות בן חמש מאות שנה שלא בא זכרו אצל רושמי תולדות עמנו, וכן תרומתם החשובה אך הלא ידועה ושל היהודים לחקלאות האירופית בימי הביניים.
פרופ’ חיים סולוביצ’יק לימד בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים, והיום מלמד בבית-הספר ללימודים גבוהים במדעי היהדות על שם רבל שעל יד ישיבה אוניברסיטה בניו יורק.
ספריו הקורמים: “הלכה, כלכלה ודימוי עצמי: המשכונאות בימי הביניים” (הוצאת מגנס) ו”שאלות ותשובות כמקור היסטורי” (הוצאת מרכז שזר).