Culture

ז’.א מילר – אופני התענוגות

השקת ״אופני התענגות״ ספרו החדש ז'.א. מילר
הרשת הלאקאניאנית מזמינה אתכם לערב חגיגי בעלמא,
לרגל השקת ״אופני התענגות״ ספרו החדש ז’.א. מילר
ערב שיח בין פסיכואנליזה לאמנות – ׳התענגות בגוף היצירה׳
״בין תשע ההרצאות המופיעות בספר מחבר חוט מנחה – מושג האחד בהוראה האחרונה של ז’אק לאקאן והשלכותיו בקליניקה. מושג האחד מניע את פיתולי המחקר של מילר ושחלקים חשובים ממנו מובאים בספר זה״
דוברים: מיכה אולמן (פסל)
ד״ר עינב רוזנבליט (חוקרת מחול)